Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Żłobek Gminny „MALUSZEK”, Wesołówka 9, 21-421 Tuchowicz, zwany dalej: „Administratorem”;

Pan/Pani może skontaktować się z Administratorem pisząc na powyższy adres lub telefonując pod numer: 508-061-888, pisząc na email – maluszek@stanin.pl;

Pan/Pani może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych iod@stanin.pl, rodoprawo@gmail.com;

  1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z   221  Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 13.05.2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
  • Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa,
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji/ okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż przez okres jednego roku.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
  • Podanie danych osobowych w zakresie:

– imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obligatoryjne w oparciu o Kodeks Pracy,

– numer PESEL, imiona rodziców, nazwisko rodowe jest obligatoryjne w oparciu o Ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

  • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

5 sierpnia 2022

Kontakt

logo Maluszek
Adres Wesołówka 9, 21-421 Tuchowicz
Telefon 508-061- 770 508-061- 888
E-mail maluszek@stanin.pl