JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO ŻŁOBKA?

Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka określa Statut Żłobka Gminnego „MALUSZEK” ustalony uchwałą Rady Gminy Stanin nr XXXIII/156/2016 z dnia 13 grudnia 2016r. oraz Regulamin Rekrutacji Dzieci do Żłobka Gminnego „MALUSZEK” w Wesołówce nadany zarządzeniem Nr 3/2020 Dyrektora Żłobka Gminnego „MALUSZEK” w Wesołówce z dnia 15.04.2020r.

Po krótce…

Do Żłobka Gminnego „MALUSZEK” w Wesołówce przyjmowane są dzieci :

  • w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe  lub  utrudnione jest  objęcie  dziecka wychowaniem   przedszkolnym – 4 rok życia ( wymagane oświadczenie rodziców o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym ).

Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest :

  • wypełnienie i złożenie Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka,
  • pozytywna opinia Komisji Rekrutacyjnej lub Dyrektora Żłobka,
  • zawarcie Umowy w sprawie korzystania z  usług Żłobka, w tym:

-wypełnienie Deklaracji w sprawie czasu pobytu dziecka w Żłobku,

-zapoznanie się ze Statutem i Regulaminem Żłobka.

-dostarczenie informacji o stanie zdrowia (zaświadczenie od lekarza prowadzącego stwierdzającego brak przeciwwskazań do przyjęcia dziecka do Żłobka).

 

Nabór na nowy rok szkolny trwa od 15 do 30 kwietnia lub w innym terminie podanym do powszechnej wiadomości, nie później jednak niż 14 dni przed rozpoczęciem tej rekrutacji. Dzieci z listy rezerwowej będą przyjmowane w miarę zwalniania się miejsc.

Do Żłobka pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) zamieszkują na terenie Gminy Stanin.

Dzieci spoza terenu Gminy Stanin mogą być przyjęte do Żłobka tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Stanin i posiadania wolnych miejsc.