Jak zapisać dziecko do żłobka?

Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka określa Statut Żłobka Gminnego „MALUSZEK” ustalony uchwałą Rady Gminy Stanin nr XXXIII/156/2016 z dnia 13 grudnia 2016r. oraz Regulamin Rekrutacji Dzieci do Żłobka Gminnego „MALUSZEK” w Wesołówce nadany zarządzeniem Nr 4/2022 Dyrektora Żłobka Gminnego „MALUSZEK” w Wesołówce z dnia 28.03.2022r.

Do Żłobka Gminnego „MALUSZEK” w Wesołówce mogą być przyjęte dzieci:

w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe  lub  utrudnione jest  objęcie  dziecka wychowaniem   przedszkolnym – 4 rok życia (wymagane oświadczenie rodziców o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym ).

Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest:

  • złożenie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka,
  • pozytywna opinia Komisji Rekrutacyjnej lub Dyrektora Żłobka,
  • zawarcie Umowy w sprawie korzystania z  usług Żłobka.

Nabór na rok szkolny 2024/25 trwa od 15 do 30 kwietnia 2024r.

Rekrutacja uzupełniająca trwa od 1 do 15 lipca lub w innym terminie podanym do powszechnej wiadomości, nie później jednak niż 14 dni przed rozpoczęciem tej rekrutacji.

Dzieci z listy rezerwowej będą przyjmowane w miarę zwalniania się miejsc.

 

Do Żłobka pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci z terenu Gminy Stanin.

Dzieci spoza terenu Gminy Stanin mogą być przyjęte do Żłobka na dany rok szkolny tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Stanin i posiadania wolnych miejsc.

 

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka ⇒ https://maluszek.stanin.pl/do-pobrania/

Regulamin Rekrutacji ⇒ https://maluszek.stanin.pl/regulaminy-procedury/