Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Żłobek Gminny „MALUSZEK”, Wesołówka 9, 21-421 Tuchowicz, zwany dalej: „Administratorem”;

Pan/Pani może skontaktować się z Administratorem pisząc na powyższy adres, telefonując pod numer: 508-061-888 bądź pisząc na email – maluszek@stanin.pl;

Pan/Pani może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych iod@stanin.pl, rodoprawo@gmail.com;

2. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest:

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (z poźn. zm.),

realizacja umowy pomiędzy Panem/Panią a Administratorem, dla której przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

inne akty prawa powszechnie obowiązującego;

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy i obowiązków ustawy;

4. Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji wynikającymi z regulacji prawnych. Po tym okresie zostaną trwale zniszczone;

5. Odbiorcami powierzonych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych;

7. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych;

8. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

9. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania;