Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dzieci uczęszczających do Żłobka Gminnego „MALUSZEK” oraz ich rodziców/opiekunów prawnych

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Żłobek Gminny „MALUSZEK”, Wesołówka 9, 21-421 Tuchowicz, zwany dalej: „Administratorem”;

Pan/Pani może skontaktować się z Administratorem pisząc na powyższy adres lub telefonując pod numer: 508-061-888, pisząc na email – maluszek@stanin.pl;

Pan/Pani może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych iod@stanin.pl, rodoprawo@gmail.com;

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
 • Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz dziecka danych osobowych jest:

 

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • realizacja umowy pomiędzy Panem/Panią a Administratorem, dla której przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.a-e RODO),
 • inne akty prawa powszechnie obowiązującego;

 

 • Pana/Pani dane osobowe oraz dziecka dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy i obowiązków ustawy;
 • Pana/Pani dane oraz dane dziecka będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji wynikającymi z regulacji prawnych. Po tym okresie zostaną trwale zniszczone;
 • Odbiorcami powierzonych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np.:

 

 • w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku,
 • w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i życia dziecka.

 

 • Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych oraz dziecka danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych;
 • Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych oraz danych dziecka ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych;
 • W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych dziecka przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • W oparciu o Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania;
5 sierpnia 2022

Kontakt

logo Maluszek
Adres Wesołówka 9, 21-421 Tuchowicz
Telefon 508-061- 770 508-061- 888
E-mail maluszek@stanin.pl